விருந்தினர்
சூரா
சூரா
28
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 28, ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
28:53
And when
And when
it is recited
it is recited
to them
to them
they say,
they say,
"We believe
"We believe
in it.
in it.
Indeed, it
Indeed, it
(is) the truth
(is) the truth
from
from
our Lord.
our Lord.
Indeed, we
Indeed, we
[we] were
[we] were
before it
before it
before it
before it
Muslims."
Muslims."