விருந்தினர்
சூரா
சூரா
28
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 28, ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
28:55
And when
And when
they hear
they hear
vain talk,
vain talk,
they turn away
they turn away
from it
from it
and say,
and say,
"For us
"For us
our deeds
our deeds
and for you
and for you
your deeds.
your deeds.
Peace (be)
Peace (be)
on you;
on you;
not
not
we seek
we seek
the ignorant."
the ignorant."