விருந்தினர்
சூரா
சூரா
29
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 29, ஸூரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி)
29:20
Say,
Say,
"Travel
"Travel
in
in
the earth
the earth
and see
and see
how
how
He originated
He originated
the creation,
the creation,
Then
Then
Allah
Allah
will produce
will produce
the creation
the creation
the last.
the last.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
on
on
every
every
thing
thing
(is) All-Powerful."
(is) All-Powerful."