விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:104
O you
O you
who
who
believe[d]!
believe[d]!
"(Do) not
"(Do) not
say
say
"Raina"
"Raina"
and say
and say
"Unzurna"
"Unzurna"
and listen.
and listen.
And for the disbelievers
And for the disbelievers
(is) a punishment
(is) a punishment
painful.
painful.