விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:110
And establish
And establish
the prayer
the prayer
and give
and give
[the] zakah.
[the] zakah.
And whatever
And whatever
you send forth
you send forth
for yourselves
for yourselves
of
of
good (deeds),
good (deeds),
you will find it
you will find it
with
with
Allah.
Allah.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
of what
of what
you do
you do
(is) All-Seer.
(is) All-Seer.