விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:112
Yes,
Yes,
whoever
whoever
submits
submits
his face
his face
to Allah
to Allah
and he
and he
(is) a good-doer,
(is) a good-doer,
so for him
so for him
(is) his reward
(is) his reward
with
with
his Lord.
his Lord.
And no
And no
fear
fear
(will be) on them
(will be) on them
and not
and not
they
they
(will) grieve.
(will) grieve.