விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:113
And said
And said
the Jews,
the Jews,
"Not
"Not
the Christians
the Christians
(are) on
(are) on
anything,"
anything,"
and said
and said
the Christians,
the Christians,
"Not
"Not
the Jews
the Jews
(are) on
(are) on
anything,"
anything,"
although they
although they
recite
recite
the Book.
the Book.
Like that
Like that
said
said
those who
those who
(do) not
(do) not
know,
know,
similar
similar
their saying.
their saying.
[So] Allah
[So] Allah
will judge
will judge
between them
between them
(on the) Day
(on the) Day
(of) Resurrection
(of) Resurrection
in what
in what
they were
they were
[in it]
[in it]
differing.
differing.