விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:123
And fear
And fear
a day
a day
not
not
will avail
will avail
a soul
a soul
(of)
(of)
(another) soul
(another) soul
anything
anything
and not
and not
will be accepted
will be accepted
from it
from it
any compensation,
any compensation,
and not
and not
will benefit it
will benefit it
any intercession,
any intercession,
and not
and not
they
they
will be helped.
will be helped.