விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:127
And when
And when
(was) raising
(was) raising
Ibrahim
Ibrahim
the foundations
the foundations
of
of
the House
the House
and Ishmael,
and Ishmael,
(saying), "Our Lord!
(saying), "Our Lord!
Accept
Accept
from us.
from us.
Indeed You!
Indeed You!
[You] (are)
[You] (are)
the All-Hearing,
the All-Hearing,
the All-Knowing.
the All-Knowing.