விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:154
And (do) not
And (do) not
say
say
for (the ones) who
for (the ones) who
are slain
are slain
in
in
(the) way
(the) way
(of) Allah
(of) Allah
"(They are) dead."
"(They are) dead."
Nay,
Nay,
(they are) alive
(they are) alive
[and] but
[and] but
you (do) not
you (do) not
perceive.
perceive.