விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:161
Indeed,
Indeed,
those who
those who
disbelieve[d]
disbelieve[d]
and die[d]
and die[d]
while they
while they
(were) disbelievers,
(were) disbelievers,
those,
those,
on them
on them
(is the) curse
(is the) curse
(of) Allah,
(of) Allah,
and the Angels,
and the Angels,
and the mankind,
and the mankind,
all together.
all together.