விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:167
And said
And said
those who
those who
followed,
followed,
"(Only) if
"(Only) if
[that]
[that]
for us
for us
a return,
a return,
then we will disown
then we will disown
[from] them
[from] them
as
as
they disown
they disown
[from] us."
[from] us."
Thus
Thus
will show them
will show them
Allah
Allah
their deeds
their deeds
(as) regrets
(as) regrets
for them.
for them.
And not
And not
they
they
will come out
will come out
from
from
the Fire.
the Fire.