விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:182
But whoever
But whoever
fears
fears
from
from
(the) testator
(the) testator
(any) error
(any) error
or
or
sin,
sin,
then reconciles
then reconciles
between them,
between them,
then (there is) no
then (there is) no
sin
sin
on him.
on him.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) Oft-Forgiving,
(is) Oft-Forgiving,
All-Merciful.
All-Merciful.