விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:205
And when
And when
he turns away
he turns away
he strives
he strives
in
in
the earth
the earth
to spread corruption
to spread corruption
[in it],
[in it],
and destroys
and destroys
the crops
the crops
and progeny.
and progeny.
And Allah
And Allah
(does) not
(does) not
love
love
[the] corruption.
[the] corruption.