விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:209
Then if
Then if
you slip
you slip
from
from
after
after
[what]
[what]
came to you
came to you
(from) the clear proofs,
(from) the clear proofs,
then know
then know
that
that
Allah
Allah
(is) All-Mighty,
(is) All-Mighty,
All-Wise.
All-Wise.