விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:216
Is prescribed
Is prescribed
upon you
upon you
[the] fighting
[the] fighting
while it
while it
(is) hateful
(is) hateful
to you.
to you.
But perhaps
But perhaps
[that]
[that]
you dislike
you dislike
a thing
a thing
and it
and it
(is) good
(is) good
for you;
for you;
and perhaps
and perhaps
[that]
[that]
you love
you love
a thing
a thing
and it
and it
(is) bad
(is) bad
for you.
for you.
And Allah
And Allah
knows
knows
while you
while you
(do) not
(do) not
know.
know.