விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:23
And if
And if
you are
you are
in
in
doubt
doubt
about what
about what
We have revealed
We have revealed
to
to
Our slave,
Our slave,
then produce
then produce
a chapter
a chapter
[of]
[of]
like it
like it
and call
and call
your witnesses
your witnesses
from
from
other than
other than
Allah
Allah
if
if
you are
you are
truthful.
truthful.