விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:261
Example
Example
(of) those who
(of) those who
spend
spend
their wealth
their wealth
in
in
(the) way
(the) way
(of) Allah,
(of) Allah,
(is) like
(is) like
a grain
a grain
which grows
which grows
seven
seven
ears,
ears,
in
in
each
each
ear
ear
hundred
hundred
grain(s).
grain(s).
And Allah
And Allah
gives manifold
gives manifold
to whom
to whom
He wills.
He wills.
And Allah
And Allah
(is) All-Encompassing,
(is) All-Encompassing,
All-Knowing.
All-Knowing.