விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:269
He grants
He grants
[the] wisdom
[the] wisdom
(to) whom
(to) whom
He wills,
He wills,
and whoever
and whoever
is granted
is granted
[the] wisdom,
[the] wisdom,
then certainly
then certainly
he is granted
he is granted
good
good
abundant.
abundant.
And none
And none
remembers
remembers
except
except
those
those
(of) understanding.
(of) understanding.