விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:270
And whatever
And whatever
you spend
you spend
(out) of
(out) of
(your) expenditures
(your) expenditures
or
or
you vow
you vow
of
of
vow(s),
vow(s),
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
knows it,
knows it,
and not
and not
for the wrongdoers
for the wrongdoers
any
any
helpers.
helpers.