விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:277
Indeed,
Indeed,
those who
those who
believe[d]
believe[d]
and did
and did
good deeds
good deeds
and established
and established
the prayer
the prayer
and gave
and gave
the zakah
the zakah
for them -
for them -
their reward
their reward
(is) with
(is) with
their Lord,
their Lord,
and no
and no
fear
fear
on them
on them
and not
and not
they
they
will grieve.
will grieve.