விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:280
And if
And if
is
is
the (debtor)
the (debtor)
in difficulty,
in difficulty,
then postponement
then postponement
until
until
ease.
ease.
And if
And if
you remit as charity
you remit as charity
(it is) better
(it is) better
for you.
for you.
If
If
you
you
know.
know.