விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:48
And fear
And fear
a day,
a day,
(will) not
(will) not
avail
avail
any soul
any soul
for
for
(another) soul
(another) soul
anything,
anything,
and not
and not
will be accepted
will be accepted
from it
from it
any intercession,
any intercession,
and not
and not
will be taken
will be taken
from it
from it
a compensation,
a compensation,
and not
and not
they
they
will be helped.
will be helped.