விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:50
And when
And when
We parted
We parted
for you
for you
the sea,
the sea,
then We saved you,
then We saved you,
and We drowned
and We drowned
(the) people
(the) people
(of) Firaun
(of) Firaun
while you
while you
(were) looking.
(were) looking.