விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:59
But changed
But changed
those who
those who
wronged
wronged
(the) word
(the) word
other (than)
other (than)
(that) which
(that) which
was said
was said
to them;
to them;
so We sent down
so We sent down
upon
upon
those who
those who
wronged,
wronged,
a punishment
a punishment
from
from
the sky
the sky
because
because
they were
they were
defiantly disobeying.
defiantly disobeying.