விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:68
They said,
They said,
"Pray
"Pray
for us
for us
(to) your Lord
(to) your Lord
to make clear
to make clear
to us
to us
what
what
it (is)."
it (is)."
He said,
He said,
"Indeed, He
"Indeed, He
says,
says,
"[Indeed] it
"[Indeed] it
(is) a cow
(is) a cow
not
not
old
old
and not
and not
young,
young,
middle aged
middle aged
between
between
that,"
that,"
so do
so do
what
what
you are commanded."
you are commanded."