விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:84
And when
And when
We took
We took
your covenant,
your covenant,
"Not
"Not
will you shed
will you shed
your blood
your blood
and not
and not
(will) evict
(will) evict
yourselves
yourselves
from
from
your homes,"
your homes,"
then
then
you ratified
you ratified
while you
while you
(were) witnessing.
(were) witnessing.