விருந்தினர்
சூரா
சூரா
2
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 2, ஸூரத்துல் பகரா (பசு மாடு)
2:98
Whoever
Whoever
is
is
an enemy
an enemy
(to) Allah
(to) Allah
and His Angels,
and His Angels,
and His Messengers,
and His Messengers,
and Jibreel,
and Jibreel,
and Meekael,
and Meekael,
then indeed
then indeed
Allah
Allah
(is) an enemy
(is) an enemy
to the disbelievers.
to the disbelievers.