விருந்தினர்
சூரா
சூரா
30
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 30, ஸூரத்துர் ரூம் (ரோமானியப் பேரரசு)
30:37
Do not
Do not
they see
they see
that
that
Allah
Allah
extends
extends
the provision
the provision
for whom
for whom
He wills
He wills
and straitens (it).
and straitens (it).
Indeed,
Indeed,
in
in
that
that
surely (are) Signs
surely (are) Signs
for a people
for a people
who believe.
who believe.