விருந்தினர்
சூரா
சூரா
31
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 31, ஸூரத்து லுக்மான் (ஸூரத்து லுக்மான்)
31:20
Do not
Do not
you see
you see
that
that
Allah
Allah
has subjected
has subjected
to you
to you
whatever
whatever
(is) in
(is) in
the heavens
the heavens
and whatever
and whatever
(is) in
(is) in
the earth
the earth
and amply bestowed
and amply bestowed
upon you
upon you
His Bounties
His Bounties
apparent
apparent
and hidden?
and hidden?
But of
But of
the people
the people
(is he) who
(is he) who
disputes
disputes
about
about
Allah
Allah
without
without
knowledge,
knowledge,
and not
and not
guidance
guidance
and not
and not
a book
a book
enlightening.
enlightening.