விருந்தினர்
சூரா
சூரா
31
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 31, ஸூரத்து லுக்மான் (ஸூரத்து லுக்மான்)
31:22
And whoever
And whoever
submits
submits
his face
his face
to
to
Allah
Allah
while he
while he
(is) a good-doer,
(is) a good-doer,
then indeed,
then indeed,
he has grasped
he has grasped
the handhold
the handhold
the most trustworthy.
the most trustworthy.
And to
And to
Allah
Allah
(is the) end
(is the) end
(of) the matters.
(of) the matters.