விருந்தினர்
சூரா
சூரா
31
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 31, ஸூரத்து லுக்மான் (ஸூரத்து லுக்மான்)
31:23
And whoever
And whoever
disbelieves,
disbelieves,
let not
let not
grieve you
grieve you
his disbelief.
his disbelief.
To Us
To Us
(is) their return,
(is) their return,
then We will inform them
then We will inform them
of what
of what
they did.
they did.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(is) the All-Knower
(is) the All-Knower
of what
of what
(is in) the breasts.
(is in) the breasts.