விருந்தினர்
சூரா
சூரா
31
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 31, ஸூரத்து லுக்மான் (ஸூரத்து லுக்மான்)
31:32
And when
And when
covers them
covers them
a wave
a wave
like canopies,
like canopies,
they call
they call
Allah,
Allah,
(being) sincere
(being) sincere
to Him
to Him
(in) religion.
(in) religion.
But when
But when
He delivers them
He delivers them
to
to
the land
the land
then among them
then among them
(some are) moderate.
(some are) moderate.
And not
And not
deny
deny
Our Signs
Our Signs
except
except
every
every
traitor
traitor
ungrateful.
ungrateful.