விருந்தினர்
சூரா
சூரா
31
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 31, ஸூரத்து லுக்மான் (ஸூரத்து லுக்மான்)
31:33
O
O
mankind!
mankind!
Fear
Fear
your Lord
your Lord
and fear
and fear
a Day
a Day
not
not
can avail
can avail
a father
a father
[for]
[for]
his son
his son
and not
and not
a son,
a son,
he
he
(can) avail
(can) avail
[for]
[for]
his father
his father
anything.
anything.
Indeed,
Indeed,
(the) Promise
(the) Promise
(of) Allah
(of) Allah
(is) True,
(is) True,
so let not deceive you
so let not deceive you
so let not deceive you
so let not deceive you
the life
the life
(of) the world
(of) the world
and let not deceive you
and let not deceive you
and let not deceive you
and let not deceive you
about Allah
about Allah
the deceiver.
the deceiver.