விருந்தினர்
சூரா
சூரா
33
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 33, ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப (சதிகார அணியினர்)
33:1
O Prophet!
O Prophet!
O Prophet!
O Prophet!
Fear
Fear
Allah
Allah
and (do) not
and (do) not
obey
obey
the disbelievers
the disbelievers
and the hypocrites.
and the hypocrites.
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
is
is
All-Knower,
All-Knower,
All-Wise.
All-Wise.