விருந்தினர்
சூரா
சூரா
33
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 33, ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப (சதிகார அணியினர்)
33:7
And when
And when
We took
We took
from
from
the Prophets
the Prophets
their Covenant
their Covenant
and from you
and from you
and from
and from
Nuh
Nuh
and Ibrahim
and Ibrahim
and Musa
and Musa
and Isa,
and Isa,
son
son
(of) Maryam.
(of) Maryam.
And We took
And We took
from them
from them
a covenant
a covenant
strong
strong