விருந்தினர்
சூரா
சூரா
35
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 35, ஸூரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)
35:2
What
What
Allah grants
Allah grants
Allah grants
Allah grants
to mankind
to mankind
of
of
Mercy,
Mercy,
then none
then none
(can) withhold
(can) withhold
it.
it.
And what
And what
He withholds,
He withholds,
then none
then none
(can) release
(can) release
it
it
thereafter.
thereafter.
thereafter.
thereafter.
And He
And He
(is) the All-Mighty,
(is) the All-Mighty,
the All-Wise.
the All-Wise.