விருந்தினர்
சூரா
சூரா
35
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 35, ஸூரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)
35:34
And they (will) say,
And they (will) say,
"All praises
"All praises
(be) to Allah
(be) to Allah
the One Who
the One Who
(has) removed
(has) removed
from us
from us
the sorrow.
the sorrow.
Indeed,
Indeed,
our Lord
our Lord
(is) surely Oft-Forgiving,
(is) surely Oft-Forgiving,
Most Appreciative,
Most Appreciative,