விருந்தினர்
சூரா
சூரா
35
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 35, ஸூரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)
35:5
O
O
mankind!
mankind!
Indeed,
Indeed,
(the) promise
(the) promise
(of) Allah
(of) Allah
(is) true.
(is) true.
So (let) not
So (let) not
deceive you
deceive you
the life
the life
(of) the world,
(of) the world,
and (let) not
and (let) not
deceive you
deceive you
about Allah
about Allah
the Deceiver.
the Deceiver.