விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:100
O you
O you
who
who
believe[d]!
believe[d]!
If
If
you obey
you obey
a group
a group
from
from
those who
those who
were given
were given
the Book
the Book
they will turn you back
they will turn you back
after
after
your belief
your belief
(as) disbelievers.
(as) disbelievers.