விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:102
O you
O you
who
who
believe[d]!
believe[d]!
Fear
Fear
Allah
Allah
(as is His) right
(as is His) right
(that) He (should) be feared
(that) He (should) be feared
and (do) not
and (do) not
die
die
except
except
[while you]
[while you]
(as) Muslims.
(as) Muslims.