விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:104
And let there be
And let there be
among you
among you
[a] people
[a] people
inviting
inviting
to
to
the good
the good
[and] enjoining
[and] enjoining
the right,
the right,
and forbidding
and forbidding
from
from
the wrong,
the wrong,
and those -
and those -
they
they
(are) the successful ones.
(are) the successful ones.