விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:24
That
That
(is) because they
(is) because they
say,
say,
"Never
"Never
will touch us
will touch us
the Fire
the Fire
except
except
(for) days
(for) days
numbered."
numbered."
And deceived them
And deceived them
in
in
their religion
their religion
what
what
they were
they were
inventing.
inventing.