விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:35
When
When
[she] said
[she] said
(the) wife
(the) wife
(of) Imran,
(of) Imran,
"My Lord!
"My Lord!
Indeed, I
Indeed, I
[I] vowed
[I] vowed
to You
to You
what
what
(is) in
(is) in
my womb,
my womb,
dedicated,
dedicated,
so accept
so accept
from me.
from me.
Indeed, You,
Indeed, You,
You
You
(are) the All-Hearing,
(are) the All-Hearing,
the All-Knowing.
the All-Knowing.