விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:42
And when
And when
said
said
the Angels,
the Angels,
"O Maryam!
"O Maryam!
Indeed,
Indeed,
Allah
Allah
(has) chosen you
(has) chosen you
and purified you
and purified you
and chosen you
and chosen you
over
over
(the) women
(the) women
(of) the worlds."
(of) the worlds."