விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:6
He
He
(is) the One Who
(is) the One Who
shapes you
shapes you
in
in
the wombs
the wombs
how(ever)
how(ever)
He wills.
He wills.
(There is) no
(There is) no
god
god
except
except
Him,
Him,
the All-Mighty,
the All-Mighty,
the All-Wise.
the All-Wise.