விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:85
And whoever
And whoever
seeks
seeks
other than
other than
[the] Islam
[the] Islam
(as) religion
(as) religion
then never
then never
will be accepted
will be accepted
from him,
from him,
and he
and he
in
in
the Hereafter,
the Hereafter,
(will be) from
(will be) from
the losers.
the losers.