விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:92
Never
Never
will you attain
will you attain
[the] righteousness
[the] righteousness
until
until
you spend
you spend
from what
from what
you love.
you love.
And whatever
And whatever
you spend
you spend
of
of
a thing
a thing
then indeed,
then indeed,
Allah
Allah
of it
of it
(is) All-Knowing.
(is) All-Knowing.