விருந்தினர்
சூரா
சூரா
3
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 3, ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
3:98
Say,
Say,
"O People
"O People
(of) the Book!
(of) the Book!
Why
Why
(do) you disbelieve
(do) you disbelieve
in (the) Verses
in (the) Verses
(of) Allah,
(of) Allah,
while Allah
while Allah
(is) a Witness
(is) a Witness
over
over
what
what
you do?"
you do?"