விருந்தினர்
சூரா
சூரா
40
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 40, ஸூரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)
40:16
(The) Day
(The) Day
they
they
come forth,
come forth,
not
not
is hidden
is hidden
from
from
Allah
Allah
about them
about them
anything.
anything.
For whom
For whom
(is) the Dominion
(is) the Dominion
this Day?
this Day?
For Allah
For Allah
the One,
the One,
the Irresistible.
the Irresistible.